معرفی پروژه ها

آغاز پروژه : 1 / 9 / 96 بهره برداری: 1 / 2 / 97 میزان سرمایه گذاری: 17 میلیارد ریال

آغاز پروژه: سال 96 پیشرفت پروژه: 60% پیشرفت فیزیکی میزان سرمایه گذاری: 160 میلیارد ریال

اولین تأسیسات آب شیرین کن خصوصی تامین آب شرب شهری درکشور